Horus (Celestial of the Steel Realms)

Also known as Horekty-Ta
Major Portfolio: Rulership, Courage, Protection
Minor Portfolio: Sun, War